Medborgarlöften Hässelby-Vällingby Lokalpolisområde

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering. Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten. Detta medborgarlöfte gäller under 2017.

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare. Utifrån lägesbilderna görs bedömningen att det våra medborgare inom hela Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet/ökad polisiär närvaro. Vad avser Hässelby-Vällingby ser vi utifrån lägesbilden att Hässelby Gård är det område inom Hässelby-Vällingby som polisen i första hand bör prioritera. Många medborgare upplever Hässelby torg som en otrygg plats.

Polisen i Hässelby – Vällingby ska således arbeta för att öka tryggheten på och omkring Hässelby torg genom att:

• Minska toleransnivån beträffande överträdelse av alkoholförbudet som råder på torget.

• Öka den polisiära närvaron på torget, framförallt under eftermiddagar och kvällar, för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår.

• Beträffande hela stadsdelsområdet så kommer polisen följa brotts utvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera samverkanspartners eller öka informationen till exempelvis grannsamverkansföreningar.

För mer information om medborgarlöften: www.polisen.se/medborgarloften