PLATSSAMVERKAN

Platssamverkan Hässelby-Vällingby

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Hässelby-Vällingby Fastighetsägare med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Hässelby-Vällingby genom bland annat platssamverkan.

Platssamverkan sker inom ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande fysiska åtgärder i utemiljön. Fysiska åtgärder kan även kompletteras med sociala insatser, så som utökad närvaro av polis eller socialtjänst, samt kultur på platsen för att aktivera den.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare deltar i flera olika platssamverkansgrupper, för närvarande vid Maltesholmstorg och Hässelby Torg samt i Vinsta.

Föreningen har genom medlemmarna en samlad bild av fastighetsägarnas arbetsmetoder, utmaningar och behov, som kan komplettera kommunens och polisens lägesbilder.

Vi stödjer oss på vetenskapliga teorier som Fixing Broken Windows, CPTED och rutinaktivitetsteorin.

Här kan du läsa mer platssamverkan: