Första mötet i vårt nya forum för bostadsrättsföreningar

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare har idag sjutton medlemmar, varav sex är bostadsrättsföreningar. En BRF är på flera sätt en annan typ av fastighetsägare än ett fastighetsbolag, med delvis andra behov och utmaningar. Därför välkomnade vi idén från vår medlem Mats Dérans, ordförande i BRF Salongen, om att starta ett forum för våra bostadsrättsföreningar, där de BRF-specifika frågorna får större fokus och utrymme.

Mats Dérans, BRF Salongen

Ett första möte för att sätta formerna
Forumet höll sitt första möte den 30 maj i BRF Salongens samlingslokal i Hässelby gård. Förutom kvällens värdar Mats Dérans och Anders Wikman från BRF Salongen, deltog representanter för bostadsrättsföreningarna Kapprocken, Loviselund och Säteritaket. Även BRF Taklisten, som idag inte är medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, deltog på mötet för få veta mer om föreningens verksamhet och det nya BRF-forumet. Från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare deltog verksamhetschef Karin Göransson och säkerhetsstrateg Mickael Siivola.

Så här såg mötets agenda ut:

 1. Presentation laget runt
 2. Information om Hässelby-Vällingby Fastighetsägares verksamhet och vilka typer av stöd som föreningen erbjuder sina BRF-medlemmar.
 3. Gemensam diskussion om vad det nya BRF-forumet bör ha fokus på, till exempel:
  • Lokala samarbeten mellan BRF:er
  • Gemensamma upphandlingar
  • Lära av varandra och hitta best practice i olika frågor
  • Inventera och dra nytta av varandras kompetenser
  • Hur stödet från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare kan utvecklas
  • Hur fler lokala BRF:er kan rekryteras till föreningen och samarbetet
 4. Enas om forumets framtida mötesformer och mötesfrekvens.


Många möjligheter och utmaningar diskuterades
Det var tydligt att det fanns ett stort behov av att diskutera BRF-specifika möjligheter och utmaningar. Bland annat diskuterades gemensamma upphandlingar för att få bättre avtalsvillkor samt behovet av en medlemskarta för att kunna se vilka BRF:er som är medlemmar i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och var de ligger geografiskt i relation till varandra. Även trygghets- och säkerhetsfrågor som låstaggar, övervakningskameror och föreningens nära samarbete med kommunpolisen och stadsdelsförvaltningen diskuterades, liksom frågor kring avfallshantering, snöröjning, belysning och Stockholms stads Tyck till-app för att felanmäla brister i utomhusmiljön. En kortare text till BRF-hemsidorna om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och nyttan av medlemskapet efterfrågades.

Kommunpolisen planerar att medverka på nästa möte 25/9
Mötet beslutade att BRF-forumet ska sammanträda två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, och att nästa möte ska hållas 25 september kl. 18-20 hos BRF Kapprocken i Vällingby. 

Till detta möte har även kommunpolisen Sophie Seton bjudits in och tackat ja till att delta, förutsatt att inget akut kommer emellan. Mickael Siivola ska tillsammans med Sophie också undersöka hur föreningens BRF-medlemmar både kan bidra till och få ta del av det trygghets- och säkerhetsarbete som Hässelby-Vällingby Fastighetsägare bedriver i samverkan med polisen och stadsdelsförvaltningen. 

Övriga delar av mötesagendan den 25 september ska sättas av BRF-forumets medlemmar tillsammans, med Mickael Siivola som sammankallande. Skicka gärna förslag till mötespunkter till Mickael i god tid innan mötet. 


Läs mer

Medlemsintervju med Mats Dérans i BRF Salongen

Om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Om föreningens verksamhetsområden